İHSANİDER

Ana Sayfa | ..... | Derneğimiz | İletişim Formu | İnsan Kaynakları | Kurucu Üyeler | Yönetim Kurulu | Tüzük | Anketler | Sitene Ekle | RSS

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Prof.Dr. Fethi Ahmet POLAT'ın Dekanlığa

Adana İmam-Hatip Lisesi 1987 mezunu olan ve İHSANİDER web sayfamızda köşe yazarı olarak yazılarıyla bizleri bilgilendiren Prof.Dr. Fethi Ahmet POLAT Muş Alparslan Üniversitesinde yeni açılacak olan ilahiyat fakültesine Kurucu Dekan olarak atanmıştır.

Kategori  Kategori : Basın Açıklaması
Yorumlar  Yorum Sayısı : 0
Okunma  Okunma : 260610
Tarih  Tarih : 30 Mayıs 2011 21:28

11 Punto 13 Punto 15 Punto 17 Punto

           

          YÖK Genel Kurulunda, 21 fakülteye dekan ataması yapıldı. Yapılan açıklamada, Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın atanması işlemini de onayladı.


 
           Adana İmam-Hatip Lisesi 1987 mezunu olan ve İHSANİDER web sayfamızda köşe yazarı olarak yazılarıyla bizleri aydınlatan Prof.Dr. Fethi Ahmet POLAT Muş Alparslan Üniversitesinde yeni açılacak olan ilahiyat fakültesini kurmak ile görevlendirilerek Kurucu Dekan olarak atanmıştır.
            Bizlerde bu camia olarak Kendilerini bu başarılarından dolayı kutluyor ve Yüce RABBİMİZDEN Muvaffakiyetinin devamını diliyoruz.
 
İHSANİDER YÖNETİM KURULU
 
 
Adı Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT
Bölüm Muş Alparslan Üniversitesi Dekanı
Ana Bilim Dalı Tefsir
Özgeçmiş 01.12.1969 Elazığ doğumlu.

Adana İmam-Hatip Lisesi 1987
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1992
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tefsir Bilim Dalı Yüksek Lisans 1995
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora 2001
Selçuk üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Yardımcı Doçentlik 2003
Selçuk üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Doçentlik 2006
Konya, Sarayönü İmam-Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenliği 1992-1994
1994-2003 Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Tefsir Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi

1997-1998 yılları arasında bir buçuk yıl süreyle Mısır’da alanıyla ilgili araştırmalarda bulundu
2001-2004 yıllları arasında Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde çalışmalarına devam etti

2002-2003 eğitim-öğretim döneminde BDU İlahiyat Fakültesi İslam Elmleri kafedra müdürlüğü
2003-2004 BDU İlahiyat Fakültesi dekan muavinliği
BDU İlahiyat Fakültesi Elmi Mecmuası editörlüğü
Marife Bilimsel Birikim Dergisi editör yardımcılığı
Marife Bilimsel Birikim Dergisi yayın kurulu üyeliği yapmıştır

Marife Bilimsel Birikim Dergisi
İstem Dergisi
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
İslami Araştırmalar Dergisi hakemlikleri bulunmaktadır

BİLKAD (Bilgi Kültür İletişim Araştırma Derneği)
Öğretim Üyeleri Birliği Derneği Üyesidir

Danışmanlığında tamamlanmış çok sayıda yüksek lisans tezi
Eserlerine yapılmış çok sayıda atıf mevcuttur

İyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir
Doğum Yeri Elazığ
Doğum Tarihi 01.12.1969
Lisans Yaptığı Üniversite Marmara
Lisans Tarihi 01.06.1992
Yüksek Lisans Yaptığı Üniversite Selçuk
Yüksek Lisans Tarihi 01.09.1995
Doktora Yaptığı Üniversite Selçuk
Doktora Tarihi 01.09.2001
Yardımcı Doçent Atandığı Tarih 01.01.2003
Doçent Atandığı Tarih
Prof.    Atandığı Tarih
01.01.2006
23.05.2011
E-posta ahmetfethi@yahoo.com
Telif Kitapları
Ayetler Bağlamında Dinde Aşırılık
Tefsir Araştırmalarında Yöntem Sorunları - I
Çağdaş İslam Düşüncesinde Kuran’a Yaklaşımlar
Mutezili Tefsirin Eleştirisi: Zemahşeri ve İbnü’l-Müneyyir Örneği
Dinsel Söylemin Eleştirisi (Ebu Zeyd'den tercüme)
Çağdaş Arap-İslam Düşüncesinin Yeniden Yapılanmasına Doğru (Cabiri'den yayına hazırlama)
Tefsir Usûlü ve Tarihi (Ders notları)
en-Nusûs el-Muhtâra fi’t-Tefsîr ve Ulûmi’l-Kur’ân (Seçme Tefsir Metinleri-Ders notları)
Kur’an’da Farklı İnanç Mensuplarına Yaklaşımlar (Redaksiyon)
Bir Müfessir Olarak Muhammed b. Cerîr et-Taberî (Redaksiyon)
Hayat Kaynağı Kur'an Tefsiri-I (Editoryal çalışma)
Hayat Kaynağı Kur'an Tefsiri-II (Editoryal çalışma)
Hayat Kaynağı Kur'an Tefsiri-III (Editoryal çalışma)
Hayat Kaynağı Kur'an Tefsiri-IV (Editoryal çalışma)
Hayat Kaynağı Kur'an Tefsiri-V (Editoryal çalışma)
Tefsir Araştırmalarında Yöntem Sorunları II
Bölüm Yazarlıkları
Tarihî Olgularla İlişkili Kur’ân İlimleri
Kur’ân’ı Anlama ve Yorumlamada Yeni Yönelişler
Hasan Hanefi Hasaneyn
Nasr Hamid Ebu Zeyd
Hakemli Makaleleri
İnsan Hakları ve Özgürlükleri Bağlamında Kuran’da Dini Pluralizm
Kuran Ayetleri Işığında Gayb Ayetleri ve Mugayyebat-ı Hams (Beş Bilinmeyen)
Judas Iscariot in the Gospels and in the Islamic Tradition of Interpretation (Yayım aşamasında)
Yirminci Yüz Yıl Sonrasında Azerbaycan’da Yapılan Kuran Tercümeleri-I
Seçkin Bir Soy İddiasının Kuran Açısından Değeri
İlahi Hitabın Tabiatına Dair
Bir İ’câzü’l-Kuran İddiası: Sarfe
Hanefi’nin Oksidentalizmi Temaşaya Değmez Bir Tuluat mıdır
Evrensel Mesajlara Taşıyıcılık Yapan Tarihsel Bir Form Olarak Kuran Dili
Modern ve Postmodern Düşüncede Kuran’a Yaklaşımlar
Hakemsiz Makaleleri
Üniversal Bilgiyle Donanmış Ümmete Özlemimdir
Ebu Zeyd Hakkında Söyleşi
Fe Eyne Tezhebûn?
Kuran Penceresinden Hz. Peygamber
Birlikten Kudret Doğar
‘Arap Kuranı’ndan ‘Türk İslamı’na; İlahî Kelama Reva Görülenler
Maruf Gönüllüsü Olmanın Maliyeti
‘İslamî Sol’ Projesi Kuzu Postuna Bürünmüş Bir Kurt Mudur
Rasyonel Olmayan Peygamber Algılarının Ümmete Maliyeti
Çokluk, Yokluk Olmasın
Kelimeler Onu Anlatıyorsa Güzeldir
Önce Umutlarınıza Göz Dikerler
Din Eğitiminin Kayıp Halkası: Analitik Düşünce
Çevirileri
Kuran Allah’ın Kelamı Olup Mahluk Değildir
Okuyucu ve Metin: Semiyotikten Hermenötiğe
Edebi Formlar Tarihi Ekolü
Ta’rîb (Arapçalaştırma) ve Terceme
Târîhu’l-Kur’ân ve’l-Mesâhif
Muhammed b. Cerîr b. Yezîd b. Kesîr b. Gâlib
İncillerde ve İslam Tefsir Geleneğinde Yahuda İskaryot (Hakemlik sürecinde)
Tanıtımları
Tefsir Ana Bilim Dalı Lisansüstü Seminer ve Tezlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Yazım İlkeleri Üzerine
Azerbaycan’da Yapılan Bir Kuran Tercümesi (Ziya Musa Bünyadov, Vasim Memmedeliyev, Qurani Kerim’in Azerbaycan Diline Tercümesi, Bakü, 2004)
Nuğbe/Nağbetü’r-Raşşâf min Hutbeti’l-Keşşâf
el-Hadâse ve’n-Nassu’l-Kurânî
Meâyîru’l Kabûl ve’r-Redd li Tefsîri’n-Nassı’l Kur’ânî
Bildirileri
Global Köyün ‘kutsal kitab’ı
Azerbaycan’da Yapılan Kuran Tercümeleri Ve Türkiye’de Neşredilen Meallerin Bu Tercümelere Etkileri -Memmedeliyev Tercümesi Örneği-
Muasır İslam Düşünürlerinin Modernizm ve Postmodernizme Bakışı (Doğu’yu ve Batı’yı Tecrübe Eden Bir İlim Adamı Olarak Muhammed Arkoun Örneği)
İşârî Tefsirin Kabul Şartları Çerçevesinde Fîhi Mâ Fîh’te Yer Alan Kuran Yorumlarının Kritiği
Dinî Nasları Okuma Enstrümanı Olarak Kullanılan Zâhir-Bâtın Ayırımının İbn Rüşd’deki Orijinalitesi
Mehmet Akif’in Milli Mücadelede Kutsal Metinleri Kullanma Biçimi
Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne’de Mutezilî Söylemin Kritiği
Küreselleşme Sürecindeki Dinî Diyalog Söylemlerinde Başvurulan Kuran Ayetlerinin “İnanç” ve “Değer” Kavramları Açısından Tahlili-Isparta
Hz. Ali’nin Kuran Yorumlarındaki Vizyonu-İzmir
An Analysis On The Method Of Hermeneutics Of The Holy Qur’ān By Religious Radicalism-Antalya
Peygamberliğin Tarihsel Bir Karakteri Olarak Farklı Dillerde Risâlet -Hz. Muhammed Örneği-
Toplumsal Değişimde Peygamberlerin Rolü-Antalya
Tarihsellik ve Tarihselcilik’in Tarihi
Müzakereleri
Kuran'ı Anlama ve Yorumlamada Tarihselci Yaklaşımlar ve Sorunları: Epistemolojik ve Ontolojik Yaklaşımlar: Fazlurrahman ve Burhanettin Tatar
Tefsir Bir İlim midir? Nasıl Bir İlimdir?
Kur’ân’da Namazın Asr-ı Saâdetteki Yorumu ile Zaman İçinde Meydana Gelen Değişiklikler
 
Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa | Word'e Aktar Word'e Aktar | Tavsiye Et Tavsiye Et | Yorum Yaz Yorum Yaz

SON DAKİKA HABERLERİ


RSS Kaynağı | Yazar Girişi

© İMAM-HATİP LİSESİ MEZUNLARI KÜLTÜR DAYANIŞMA VE İNSANİ DEĞERLERİ YÜCELTME DERNEĞİ
 Telefon ve Fax:
                   

 e-mail :  iletisim@ihsanider.org.tr    /  www.ihsanider.org.tr@hotmail.com
Köşe Yazarı Yönetici Girişi     /   Köşe Yazarı Girişi

Adres:Ulu Cami Mah. Kızılay Cad. Taş Apt. No:163 K:1 D:1 Seyhan/ADANA
E-Postamız


Tasarım: ihsanider

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi